jueves, 8 de abril de 2010

Dia internacional del Pueblo gitano


Purnipe vash o dyurnalimos mashkarkulturalo,
Estrella Israel Garzón
An akava artiklo, Estrella Israel soschel ke and i gadyikani tchel somvaxtuno si trebutno te siklarav ka mothare mashkarkulturale thàj prethoel jèkhi alialipen aktìvi sat karing ka i dyivipen thàj o printcharipen katar i tchorda-nimos katar le dyene, le grùpe thàj le kultùra thàj katar hakaj ka i kaveripen vash te kerav shutsibe adavaxtune vash o nakeripen thàj i zolarimos. Plastarindòj le rebuchipe katar Rodrigo Alsina, Israel Garzón teginel ke le mothare von musaj te paruvav i tchan and i so xatcharen le debut kultùra thàj te sikovav le estereotìpe vash ke o nakeripen mashkar-kulturalo te kerèle pe andre katar i baròder barabaripen shajutno.
I avtòri vi barel i vasnipen katar dyurnali-mos katar rodipen vash te pukavav le pilipe katar bisaranipen thàj te nomindav le keripe sotsialne katar hadipen thàj mashkarkulturali-mos.
Agoral, Israel varel i vasnipen katar le buta katar mothipen and o momènto katar te benav alialipe lakarèska ja negisarèski ap avera kultùra, utch ke i baròder ulaveripen katar amaro jani-pen sotsialno thàj politikàko thàj katar amare mizilipe pa o lùma avillen katar le dyanavipe sos drabaras ja dikhas sako chive.

No hay comentarios:

Publicar un comentario